Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiu al li okazis kaj ke liaj amikoj opinias la aferon sufice zorga. Samtempe mi faris mian eblon por defendi lin kontraü êia riproêo (kvankam ne eikore, êar mi ja kredis lin mia konkuranto je Sia favoro). Verdire mi ekkoleris pri mi mem, êar mi tiel malf acile prenis sur min lian defendon, dum de lia flanko mi neniam spertis ion krom amikeco kaj gentileco.

Ankaü nun nia veturado muite tro baldaü finigis. En la apudeco de „Hyde-Park-Corner" mi igis el la veturilo kaj kiam mi vidis gin malaperi êe la angulo de Parklane, mia koro tute malgajigis: mi eksciis, ke la vojo al „true love" *) malofte iras sur rozoj.

Profunde enpensiginte mi denove promenis en la parkon kaj sercis plej senhomajn vojojn por esti sola kun miaj pensoj. Neatendite iu gentile min salutis. Mi levis la kapon kaj guste vidis preterpasi mallongan, dikan, junan viron, bonege vestitan kaj kun laümoda ciUndra êapelo sur la kapo. Samtempe mi rigardis returnen kaj mi vidis lin rideti. Tiam mi rekonis la êiaman persekutanton, kiun mi jam renkontis kiel laboriston kaj kiel kelneron, kaj kiu nun venis al mi kiel mia egalulo.

Mi scüs, ke tiu viro estas konfidato de G.G., tarnen mi sentis min koléra, êar li tiel persiste sekvas miajn pasojn.

Mi jam diris, ke ni samtempe rigardis returnen. Mi ekprenis decidon kaj rapide paSis al li. „Cu efektive estas bezonate, S-*°...." „S-r° Jenkins" — li diris kun mallonga klinigo. „Cu efektive estas bezonate, S-"> Jenkins, ke vi êiam

*) vera amo.

Sluiten