Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Certe, certe!" — li diris mallonge. „Sed kial lin liberigi en tiu okazo?"

Mi eldiris la motivon, jam proponitan de S-ro Jenkins.

„Kredeble!" — li respondis kapjesante. Tiel la afero almenaü farigas komprenebla. De kiu vi eksciis la novajon, S-*° Hendriks?"

„Geoffrey Gill sciigis gin al mi kun la peto tuj informi vin."

Denove lia mieno malserenigis. „Min?" — li demandis. „Kial guste min?"

„Cu vi forgesas, kion mi jam diris al vi, Mylord?" — mi ne povis ne diri. „Mi havas strangajn konjektojn rilate al la murdafero en Menton. Mi ne povas paroli pli detale, vi devas mem kompreni, kion mi celas."

„Viaj vortoj estas enigmaj!" — li diris iom ekscitite, sed daürigis per sia ordinara tono: „Ciuokaze Lowden estas libera kaj pri tio mi gojas. Bonan tagon, S-ro Hendriks."

Mi salutis, sed Lordo Lidderdale ankoraü retenis sian cevalon.

„Cu S-ro Gill estas en la urbo?" — li demandis.

„Ankoraü ne!" — mi respondis.

„Do neniun novajon pri li?"

„Neniun."

„Dankon!" Tuj poste li galopis laü „Rotten Row" al „Hyde-Park-Corner".

Kiam malrapide mi iris la saman vojon, subite S-ro Jenkins denove estis flanke de mi. Mi ne atentis lin, tiel ke Ha ekapero min surprizis.

„Mi restis en la apudeco" — li diris. „Mi ne povis

Sluiten