Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mezo. La solvo proksimigasl"

„La solvo de kio?" — mi demandis.

„De nia mentona aventuro kaj de diversaj aliaj enigmoj. Ne demandu plu, mi petas, sed faru, kion mi diris." Ne perdante pluajn vortojn li turnis al mi la dorson kaj foriris.

Se iam homo estis atakata de sentajoj, tute kontrafiaj unu al la aliaj, mi estis tia post tiu neatendita renkonto. Mi venis, plena je revoj pri la vespero. Lady Maüd estis por mi la centro de cio, kaj post malpli ol duonhoro mi staris kun revolvero en mia poso evidente sur la rando de dangera aventuro!

Dum mi enpensiginte tie staris, de malproksime eksonis tonoj de fortepiano. Subite mi revenis al la realeco: eble gi estas Lady Maüd, kiu êiam mem akompanas siajn kantojn. Kaj mi ankoraü ne povis komplimenti sin.

Rapide mi estis reironta en la salonon, sed ne farinte dek pasojn mi aüdis susuradon de virinvestoj. Mi turnis min Lady Maüd!

„Momenton S-"° Hendriks," — Si diris, „se ne la muziko de Sinjorino Luêa pli forte altiras vin."

Sinjorino Luêa estis stelo de la itala opero. Si kanris multfoje dum privataj vesperfestoj de la angla granda mondo.

Balbutante mi eligis, ke mi estas tute je Sia dispono. Sia neatendita apero iomete min konfuzis. Kial Si estas tie êi? Kion Si volas de mi? Siaj vangoj estis tre rugaj (kio igis Sin belege aspekti) Siaj okuloj radiis per neordinara brilo kaj Sia mano, tenanta la eburan ventumilon iom tremis.

„Ni sidigu momenton" — Si diris, montrante ben-

Sluiten