Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon, duone kasitan post larga foliaro de palmarbo. „Ekde la momento, kiam vi venis, mi klopodas havi interparoladon kun vi sola. Mi vidis vin malaperl en la vintrogardeno kun tiu hinda Majoro, kaj lin sola eliri Tiam mi venis por serci vin."

Ni sidis sur la benko kaj mi, ankoraü ciam sufice konfuzita, esprimis mian bedaüron, ke mi ne pli frue vidis sin kaj certigis, ke nun mi estas atente aüskultanta.

„S-ro Hendriks, neniajn gentilajojn nun, mi petegas" — Si diris levante la malgrandan manon kaj portante gin kun laca gesto al sia kapo. „Mi scias, mi sentas, ke vi estas nia amiko; mi venas peti vian konsüon kaj ankaü doni al vi averton."

„Se efektive mi povas al vi doni konsilon, mi tre gojos. Mi volus pruvi, ke vi povas fidi min kaj mi Satus fari cion por vi...."

„Vi ne bezonas pruvi kion ajn. Mi tute vin fidas, mi mem miras, ke mi tiel tute fidas vin !"

Momenton Si silentis. Poste Si elprenis malgrandan kunfalditan papereton kaj daürigis:

„Antaü unu horo mia fratino ricevis tiun leteron. Mi ne sciis tiam, kion gi enhavas. Si ricevis gin, dum Si sin vestis. Mi jam estis preta kaj at en dis en Sia êambro, gis ankaü Si estos fininta sian tualeton. Leginte la leteron mia fratino morte paligis kaj mi timis, ke Si estas svenonta.

Ciuj miaj demandoj estis vanaj. Si diris nur, ke mi ne povas helpi Sin."

Lady Maüd deturnis sin kaj mi vidis, ke Si penis reteni siajn larmojn. Tiam mi faris ion, sendube senhontan, sed kio okazis tiel tute ne antaüintencite, ke

Sluiten