Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

miaj bonaj intencoj igis min forta) sed mi sentis, ke ni staras meze de ciaj de mi nekonataj cirkonstancoj kaj okazoj, kiujn eraro de mia flanko povus igi fatalaj, ne nur por mi, sed ankaü por aliaj. Subite mi ekpensis, ke G.G. revenis kaj, ke plej bone mi igu lin prijugi la aferon.

„Nek mi komprenas tiujn vortojn" — mi diris. „Sed hodiaü vespere pli sperta persono rilate al tiaj aferoj estas tie cl. Cu vi scias, ke mia amiko, Geofgrey Gill ceestas la feston?"

Ne, Si ne sciis tion! Sed si tre gojis pri tio kaj kiel mi, si opiniis, ke ni devas demandi lian opinion.

Kiam ni estis interkonsentintaj pri tio, mi sentis, ke mia tasko nun estas reiri en la salonon por klopodi inter la multnombraj gastoj momenton interparoli kun G.G.

Kvankam tre bedaürante, ke mi estas devigata fini mian intiman interparoladon kun Lady Maüd, mi ekstaris kun heroa kurago.

„Cu vi volas konfidi al mi tiun leteron?" — mi demandis. „Mi tuj serêos mian amikon kaj montros gin al li."

„La leteron mi volonte konfidas al vi" — diris Lady Maüd. „Sed atendu momenton: Vi forgesas, ke mi ne nur venis por peti vian konsüon, sed ankaü por averti vin."

Atendi momenton?! Mi volonte atendus Ci tie kun si la tutan vesperon, sed mi estis sufice saga por kontraüstari la tenton eldiri tiun penson. Ni staris nun unu kontraü la alia, Si rigardis rekte en miajn okuloj n kun la energia kaj tarnen virina esprimo, kiu jam tiel ofte min frapis.

Sluiten