Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XVI

Muziko kaj Dancado

Kelka tempo pasis antaü ol mi sufice trankviligis por trairi la balsalonon, en kiu nur tie kaj tie ci sidis babilanta pareto G'e tia frua horo dancado ankoraü ne komencigis). Mi reeniris la cambron, el kiu sonis muziko.

Sinjorino Luêa jam delonge finis sian kantadon kaj kiam mi envenis, Lady Maüd sidigis antaü la fortepianon. Sendube post tio, kio okazis inter ni, mi povis kredi, ke si atendis gis mia veno; tuj niaj rigardoj sin renkontis kaj la êielo, en kiu mi trovigis farigis ankoraü pli luma kaj rava. Tarnen mi vidis kun sento de malkontenteco, ke estis muite tro muite da homoj êirkaü mi por esti tute absorbata en tiu êielo. De ambaü flankoj gastoj amase envenis. Lady Ackland, brilanta pro diamantoj, sidis maldekstre de la fortepiano. Flanke de Si Lady Edith, nun ree kun la ordinara rigida esprimo sur sia vizago kaj mortpala. Apogante sin kontraü la fortepiano staris Lordo Lidderdale kaj flanke de li Majoro Curtis el Bengalujo. Ruthven kaj Lordo Lowden staris êe la enirejo rekte kontraü mi kaj Sinjoron Jenkins mi vidis, modeste sidantan post Lady Ackland kaj Lady Edith.

Lordo kaj Lady Stockton staris en mia apudeco kaj kiam okaze la unua min ekvidis, li sulkigis la brovojn kaj rigardis aliloken. Tion mi do Suldas al

Sluiten