Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malmultaj vortoj mi penadis êin trankviligi rilate al Lady Edith. Mi diris, ke G.G. evidente komprenis Ia aferon kaj estas helponta. Mi diris ankaü ion pri la estimplena maniero en kiu li parolis pri sia fratino, kiam li petis mian kunlaboron. Sed pri nia interkonsentita renkonto je duono post noktomezo mi devis silenti, eê al Lady Maüd. G.G. ripetfoje estis instiginta min nepre al neniu paroü pri gi. Mi tro bone sentis la gravecon de la situacio por ne blinde sekvi liajn konsilojn.

Ke Lady Maüd min tiel privilegiis super êiuj aliaj rezervante la unuan dancon al mi, vekis la miron de multaj vizitantoj. La gastoj de Lordo Stockton relative malmulte konis min kaj mi rimarkis, ke tie kaj tie êi oni parolas pri mi. Ankaü Lordo Stockton kun ne tre afabla vizago por unu momento venis en la balsalonon por rigardi kaj Lordo Lidderdale, apogante sin kontraü la muro, jetis al ni kolerajn rigardojn. Li estis jaluza kaj ne komprenis, kiel malsaga estas lia sintenado; sed en lia loko mi eble estus aginta sammaniere. Dume mi goj is, ke mi ne parolis kun li pri Lady Edith.

Lady Maüd ankaü rimarkigis al mi la konduton de Lordo Lidderdale; sin tio ofendis. „Antaüe mi sufiêe Satis lin," — §i diris, „sed nun mi efektive havas antipation kontraü li; li kvazaü demetis ion de la iama gentilhomo."

Kiam la valso estis finita, Lady Maüd je la brako de alia kundancanto malaperis en la svarmo de la gastoj, Lady Ackland ekokupis min. Per mansignoj §i petis min alproksimigi kaj tiris min senceremonie sur segon apud si.

Sluiten