Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Por dancado mi estas ne tro maljuna, sed tro dika" — diris tiu liberama sinjorino. „Tarnen mi satas havi babiladon, dum oni dancas. Vi Jus dancis kun la plej bela knabino en la salono, S-"> Hendriks, estas juste, ke vi nun vin okupu ankaü pri la plej dika virino."

Malfacile estis trovi decan respondon, do mi ridetis, nenion dirante. Lady Ackland komencis tiam en sia ordinara, joviala *) kaj iom maldelikata maniero priparoli la êeestantojn, ne Sparanta sian kritikon.

„Cu vi atentis Lordon Lidderdale?" — Si demandis. „Vi ja konas lin? Rimarkinda homo! Hodiaü vespere li Sajnas iomete malbonhumora. Sciu, S-"> Hendriks, ke li okupas jam ekde longe lokon en mia koro. Unu el tiuj vizagoj por kiu virino farus malsagajonl Sed, ho ve, mi estas tro maljuna!"

Mi kompreneble protestis.

„Nu, bone, S-«> Hendriks, tarnen tro dika: gi estas tute la sama. Cetere, en la lasta tempo li ne farigis pli bela, li maldikigis!"

„Vi sendube scias, ke li estis malsana kaj efektive ankoraü ne tute resanigis."

„Li diam portas la manon bandagita, la kompatinduló, kaj lia kapo ankaü ne estas ankoraü tute en ordo. Mi scias Cion pri li, S-"> Hendriks. Li mem rakontis al mi, kio okazis. Sed felice, la stato sajnas ne esti tiel grava, kiel kredis kelkaj el liaj amikoj."

Poste la parolado sin turnis al aliaj personaj kaj, por diri la veron, sufice min tedis. Mi sukcesis forsavi min, kiam Lordo Lowden, pasante en la proksimeco, *) joviala homo — homo, kiu estas afabla, bonhumora, malavara, malkaSa, negravigema k.t.p.

Sluiten