Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sendube konvinkis lin, ke ni estas seriozaj. Malrapide liaj manoj iris supren kaj li posteniris al la skribotablo. Ni faris kelke da pasoj en la cambron, dum Jenkins malfermis la pordon post ni, kaj la viro ciam pli iris malantaüen.

Tiam okazis io neatendita. La entrudulo, êiam tenante la manojn levitaj, nerimarkate iom etendis la maldekstran manon malantaüen. Tro malfrue G.G. rimarkis lian intencon. Fulmorapida movo per la levita mano kaj la lumo estingigis. Nia kontraüulo estis antaü niaj okuloj turninta la butonon de la elektra lumo kaj rapide saltinta flanken. Sekundon tro malfrue sonis niaj pafoj, ni povis vidi preskaü nenion en la malluma êambro. Por plenigi la malfeliêon Jenkins, konfuzita pro la subita mallumigo, faris grandegan malsagajon: li malfermis la pordon por reekhavi lumon kaj forgesis, ke pro tio niaj konturoj klare reliefigas kontraü la lumo de la koridoro, tiel ke persono en la êambro povas tute bone vidi nin, dum li mem restas nevidebla.

Pri tio, kio poste okazis, mi havas nur tre nebulan ideon. Kun laüta blasfemo G.G. saltJs flanken kaj per forta mano tiris min kune. Samtempe du pafoj aüdigis kaj mi sentis brulan doloron en miaj Sultro kaj kolo. El la mallumajo en la êambro elsaltis figuro. Jenkins, trafita de pugnobato ruligis teren, kaj la viro, kiun ni intencis surprizi, forkuris tra la koridoro en la direkto, el kiu ni jus venis. Mi vidis ankoraü, ke Jenkins, rapide restariginte, kuris post li kaj GG. rebruligis la lumon; tiam mi havis guste la bezonatajn fortojn por trcni min al sego, en kiun mi falis perdante la konscion.

Sluiten