Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne plu povas tion prirespondi. Rigardu!" — kaj li al mi montris la objekton, kiun li jus prenis de la tero. Gi esti* k nefacetita smeraldo, iam la posedajo de k familio Borgia, kiun mi jam vidis en tiu konata vespero 6e Lordo Lowden.

„Kiam mi prenis gin de la tero, la fatak, versajne venenita pikilo elstaris" — diris G.G. „Mi gin malaperigis premante alian risorteton: mi konas la konstruon de tiaj dangeraj objektoj. Sed se montrigos, ke mia konjekto estas prava "

Li haltis kun furioza gesto, mallonga kaj pasia; neniam mi vidis lin en tk animstato. Kiam li denove sin klinis super Lady Edith, liaj sultroj tremis, sed li ne plu eligis sonon.

La plej aventuraj ekpensoj atakis min. Se miaj konjektoj de tiu vespero estas pravaj, la Stelo 6e Lordo Lowden do estis komedio kaj li 6iam restas la posedanto de la smeraldo, kiun G.G. jus trovis. Kiamaniere do venis la Stono 6i tien? Subite mi ekpensis, ke la viro kun la nigra masko estas same longa kiel Lordo Lowden. Lipharoj kaj barbo, ambaü grizaj, estis tiuj de Lordo Lowden. Kaj ankaü mi rememoris, ke liaj konatoj ofte incitetis lin pro lia obstina rifuzo porti cilindran 6apelon, 6ar li iras e6 al vesperfestoj kun sia mok 6apelo. Cetere la nigra longa surtuto ankaü estis lia karakteriza vestajo. Sed kion li intencis fari per la 6i tiea subtik mortigUo, la nefacetita smeraldo?

Mi apenaü kuragis daürigi mian pensadon, sed kun plena certeco mi estis nun konvinkita ke Lordo Lowden estas la „Viro el Francujo". Angla nobelulo evidente farigis itak bandito; malgojiga afero de degenerol

Sluiten