Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vidis, ke li enflustris ion al Lordo Lidderdale kaj samtempe montris segon, sur kiu kusas la surtuto kaj la capelo de la entrudulo. „Neeble" — diris Lordo Lidderdale. „Tarnen ne estas ia dubo pri tio, Mylord!" Momenton neniu parolis kaj G.G. ripetis sian peten, lasi nin solaj kun la kuracisto kaj Lady Edith.

„Cu tio estas efektive necesa?" — demandis Lordo Lidderdale, evidente dubante pri liaj vortoj.

„Alie mi gin ne dezirus, Mylord. Kiam Lady Edith rekonsciigos ni devas eviti êion emociigan. Ju malpli da personoj en la êambro des pli bone!" Tiam sin turnante al Lordo Stockton li akcente diris: „Mi parolas por la bonfarto de via filino." „Venu, Lidderdale!" — diris Lordo Stockton, Jetante rigardon al sia filino; kaj la postan momenton la du sinjoroj, sekvate de S-'° Jenkins, foriris.

Apenaü vidante la pordon fermita G.G. sin turnis al la kuracisto.

„D-ro Burney!" — li diris. Kiam Lady Edith rekonsciigos, Si kaj mi versajne priparolos ion, pri kio vi miros — kvankam vi eble nenion komprenos. Mi ordonas al vi silenti pri tio — laü via profesia Juro!"

D-«> Burney, evidente persono sufice lakona, kapjesis kaj plue sin okupis pri mi.

Post kvaronhoro Lady Edith faris kelkajn apenaü rimarkeblajn movojn. Poste Si malfermis la okulojn kaj ekrigardis cirkaüen. Subite Si eksidis.

„Kie li estas?" — Si demandis kun sovaga rigardo tra la êambro. „Kion vi eltrovis? — Kiu vi estas?" — La demandoj estis mallongaj kaj abruptaj. G.G. iris al Si

Sluiten