Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Cu vi ne rekonas min, Lady Edith?" — li demandis. „Mi estas Geoffrey GUL La viro, kiu lus estis tie êi, forkuris, sed mi scias lian nomon."

„Ho, Dia!" — kriis Lady Edith kaj kasis la vizagon en siajn manojn.

„Vi ne plu bezonas lin timi" — daürigis G.G. „Mi scias êion» Lady Edith, êu vi bone aüdas min? — Cion! — Pri vi kaj pri li. Sed mi konservos vian sekreton. Sinjoron Hendriks, kiun la de ni konata viro vundis, mi devas informi, sed li estas gentilhomo kaj mi prenas sur min, ke li nepre ankaü sUentos pri |L Lady Edith, danku Dion, ke mi êion scias, êar en tio estas via savo. Mi certigas refoje: vi ne plu bezonas lin timi. Lia rolo estas finludita kaj neniu — krom S-10 Hendriks, kaj mi — iam scios kiaj rilatoj estis inter vi kaj lil"

Lady Edith fikse rigardis lin, poste eksplodis en ploro.

„Tio al vi faros bonon" — diris G.G. kaj momenton li karese metis la manon sur Sian kapon. „Vi nedireble suferis, sed ciuj terurajoj nun estas finitaj."

Sluiten