Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jes Willy, ankaü tion vi ne povas ankoraü komprenL"

Keikan tempon neniu parolis. Poste mi rekomencis:

„Viaj sciigoj estas tre interesaj, G.G. Sed cu nun fine vi volas rakonti al mi, êu la konferenco, kiun mi nepre laü via deziro devas ceesti, ankaü rilatas al tiu afero?"

„Konferenco estas muite tro granda vorto, Willy. La afero estas jena: Ni iras en la posttagmezo al Lordo Lidderdale. Cu vi forgesis, ke li estas la tria en nia ligo? Mi intencas rakonti al li kaj al vi la tutan aferon kaj peti la konsüon de vi ambaü. Nur post tio mi volas arestigi la viron, kiu jam tiel longe estas persekutanta nin. Vi vere ne bezonas timi, ke li forkuros; oni severe lin gardas, kvankam li tion ne scias; sed mi jam diris: li konjektas nenion."

„Mi trovas, ke vi tre bone povus informi min aötaüe."

„Ne Willy, mi ne satas dufoje fari la saman rakonton. Do estru vian malpaciencon ankoraü dum kelke da horoj."

* * »

Je la kvara horo en la sama posttagmezo nia malnova amiko Williams, la butlero, nin enirigis en la librejon de Lordo Lidderdale. Nia gastiganto interesplene demandis pri mia stato kaj estis surprizita kaj goja, êar mi tiel rapide resanigis kaj eê povis eliri. Lia propra mano preskaü cikatrigis; li metis ankoraü malgrandan bandagon, sed baldaü li esperas ankaü senigi sin je tiu.

Kiam ni sidis, G.G. komencis per la vortoj, ke lia vizito celas rakonti al Lordo Lidderdale kaj ankaü

Sluiten