Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al mi la rezultaton de lia esplorado, dar li preferas informi nin antaü ol aliaj sciigos pri la tuta afero. Ni tri jam antaüe sidis kune en la sama êambro, kiam êio estis ankoraü mistera kaj malluma. Efektive Ia esplorado komencigis de tie êi. Tiam li promesis al Lordo Lidderdale informi lin tuj, kiam la afero lumigos. Tiu lumo nun venis, do li estas plenumonta sian promeson.

Post tiuj enkondukaj vortoj G.G. eldiris sian opinion pri la afero. Dum li parolis mi vidis la vizagon de Lordo Lidderdale pli kaj pli serenigi; multfoje li kapjesis kaj donis aliajn signojn por esprimi sian konsenton. Kvankam mi tute ne sentis en mia koro grandan simpation por li, kaj hodiaü sufice malvarme estis salutinta lin, tarnen mi kun kontenteco vidis lian evidentan admiron pri la talento de mia amiko G.G. fari el simplaj faktoj gravajn konkludojn. Samtempe mi ne povis bridi senton de kontentigo, êar êio, kion mi aüdis tute akordigis kun tio, kion mi mem jam konjektis kaj rimarkis.

Jen resumé la klarigo de G.G.:

Lordo Lowden depost multaj jaroj ne estis en Anglujo; tial oni ne plu konis lin êi tie. Li vivis sola kaj iom memsufice kun sia itala cambristo, renkontis mahnultajn homojn kaj kolektis kun vera pasio kuriozajojn kaj multvalorajojn. Oni rigardis lin en tiu rilato kiel monomaniulon.

Tiu viro revenas Anglujon sen firma motivo — êar la antaüaj kunsidoj de la nobela deputitaro estis same gravaj kiel la nuna. Sekvante lian spuron, ni renkontas êiajn neklarigeblajn okazajojn:

Lordo Lowden estas een Nice: tute proksime en

Sluiten