Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

motivon tion kredi. Lady Ackland ja estas apartkonduta: tiun fojon si devis kare pagi tiun apartkondutecon, car si donis al Lordo Lowden la okazon esplori sian entreprenan terenon de la venonta nokto.

Post la fikciita stelo ce Lordo Lowden oni trovas en lia domo juvelojn de Lady Ackland: la polico el tio faras siajn konkludojn, sed ree liberigas lin por observi liajn iradojn. Malfeliêe dum la festo 6e Lordo Stockton gi perdas lin el la vido. En tiu vespero longa nigre maskita viro enigas en la buduaron de Lady Edith en kiu ankaü trovigas juveloj. Li estas surprizata, povas eligi el la êambro kaj forkurante postlasas siajn surtuton kaj capeion, kiujn oni rekonas kiel posedajon de Lordo Lowden! Krome oni trovas sur la planko smeraldon, ore kadritan, kaj lastfoje viditan en la mano de Lordo Lowden.

Cie Lordo Lowden kaj refoje Lordo Lowdenl La viro evidente estas dangera maniulo rilate al juveloj. Pri lia kulpo oni malfacüe povas dubi, sed dubeble li kapablas prirespondi siajn agojn rilate tiun malsanan sopiron al multvalorajoj kaj pro la fakto, ke li eê ne indulgas homajn vivojn.

„Mi jam kelkfoje demandis min," — mi diris, „êu la viro, kiu sin nomas Lordo Lowden, efektive estas Lordo Lowden. Lordo Lowden estis en la eksterlando dum multaj jaroj; hazarda simUeco povis instigi alian personon alproprigi al si' lian nomon."

Kie do la vera Lordo Lowden en tiu okazo estas?" — riddiris G.G. „Ne Willy, mi ne kredas hazardajn similecojn."

„Cio, kion vi diras, S-ro Gill, tarnen nur estas konjektoj" — rimarkigis tiam Lordo Lidderdale. „Mi

Sluiten