Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi vidis lin fari subitan, rapidan ekmovon kaj en la sama momento mi aüdis mallongan klikklakon kvazaü seruro estus pusfermata.

Sufoka krio eksonis kaj Lordo Lidderdale sidis sur sego, la manojn katenitaj dum la revolvero de G.G. minacis lian kapon. Li estis mortpala, saümo ekaperis sur liaj lipoj.

Mi salte levigis kaj, muta oto teruro, rigardis.

„Montru al mi vian dekstran manon, Mylord" — diris G.G. trankvüe.

Lidderdale volis retiri la katenitajn manojn, sed tuj la revolvero estis pusata kontraü lian tempion.

„Venu, Willy, kaj malligu tiun bandagon."

„Sed"....

„Faru kion mi ordonas, tujl"

Mi obeis kaj pro la minacanta revolvero la manoj restis kusantaj sur la tablo, kvankam tremantaj de furiozego.

La dekstra mano nun estis senbandagigita kaj sin montris blanka kaj sen ia cikatro, same sendifekta kiel la maldekstra.

„Sed tiu mano tute ne estas vundita" — mi pene eligis.

„Guste, Willy, tiu vundo estas mensogo, same kiel la tuta viraco estas mensogo. Diru, depost kiam vi konas lin?"

„Depost mia alveturo Anglujon."

„Erare, Willy! Vi nur konas lin ekde nia komuna transiro de Calais al Dover. Cu mi povas prezenti al vi: James Stander ton, alinome Manchestera Jimmy, forkurinto el la malliberejo, monfalsisto, stelisto kaj murdisto.

La Viro el Francnjo 11

Sluiten