Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nun êion ekscii. Ci estis aventuro de ni ambaü. Tarnen mi timas, ke la lasta êapitro de la dramo ne estas ankoraü finludita" — Momenton li malgaje rigardis antaü si

„Nun, .Willy," — li daürigis, „malfermu viajn orelojn kaj akrigu vian memorpovon. Mi al vi klarigos la tutan aferon laü miaj propraj malkovroj kaj observoj. De la deduktado kaj kombinado dependas êio por ni, detektivojl"

„Ankaü mi praktikis deduktadon kaj kombinadon" — mi ne povis ne diri kun miksita sento de malestimo kaj moka indigno pri mi mem „La rezultato estas, ke tute senkulpan viron mi kredis monstra"

„Do goju, mia knabo, ke vi ne estas detektivo kaj ne bezonas farigi tia." Li ekbruligis novan cigaron kaj prenis papertranêilon de mia tablo. „Via dekstra mano, Willy, feliêe estas tute en ordo. Vi povus fari per gi murdon. Nun imagu al vi ke tiu papertranêilo estis tranêilo. Prenu gin firme per via dekstra mano. Bone! Imagu, ke mi iras antaü vi. Nun forte ekpusu mian dorson per la tranêilo, tiel kiel vi trovas tion plej oportuna. Ekpusu forte, sed retenu vian manon tuj post la puso kaj tenu la tranêilon en la sama direkto en kiu gi estus penetrinta en mian dorson. Ne tro forte, mi petas, mi prefere ne ekhavu bluajn makulojn, kvankam por la bona afero mi volus ilin suferi! Ne pripensu, Willy! Nun!"

La jam priskribita pantomimo okazis. Mi ekpusis kvazaü impulse kaj la lastan momenton retenis mian manon.

„Cu la vundo estas je la dekstra aü maldekstra flanko de mia dorso?" — demandis G.G. ne turnante sin.

Sluiten