Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sono en Francujo, kiu havas anglan monon en sia poso, tarnen ne estas anglol"

„Willy, kiel tiu, kiu, ekvojagonte, antaüe intersangas monon, vi ankaü scias, ke oni tiam ricevas papermonon, or-kaj argentmonon, sed ne kupromonerojn. Se la viro do estus franco, kiu estis intersanginta keikan francan monon por angla mono, li nur havus grandan anglan monon en sia pos©. Sed li havis cirkaü dek kuprajn pencojn kaj duonpencojn. Tio, kune kun lia eksterajo sufice certigis al mi, ke li estas anglo. Krome li nepre jus venis Francujon, alie li certe estus metinta tiun maloportunan monon aliloken. Tial mi diris, ke la montroj kondukos trans la Kanalen

Plue, la ekzameno de liaj vestoj sciigis al mi, ke li volis kasi sian personecon. Anglo, jus veninta el Anglujo, ne surhavas vestojn el franca vestajmagazeno. Mi do konkludis, ke tre versajne ni trovis la kadavron de anglo, jus veninta el Anglujo, kaj kiu deziris kasi siajn postsignojn, kiel ni, detektivoj, kutime nomas tion. Memoru, Willy, ke êio ci tio estis nur tre fortaj konjektoj...."

„Kies certecon vi poste eltrovisl"

„Guste, Willy! Vi scias, ke la pariza polico eltrovis, ke efektive mi pravas. Vi ankaü scias, ke la viro estis dirinta, ke li iros al Orleans, kvankam li efektive iris al la Riviero kaj ke ankaü en lia postlasita kofro nenio estas, kio povus montri lian personecon. Tio plifortigis mian opinion, ke li penis „malaperi" sen postsigno. Kun la konata portreto en mia poso mi estis certa, ke mi tenas la komencon de la fadeno. Tiom mi sciis pri la afero, kiam ni renkontis sur la

Sluiten