Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaporsipo de Calais al Dover la viron, kiun ni kredis Lordo Lidderdale. Cu vi memoras, Willy, ke mi jam antaüe renkontis lin?"

„En la vagonaro apud Nice" — mi diris, „almenaü se tiu ne estis la vera Lidderdale."

„Ne, gi estis ankaü la nevera" — respondis G.G. „Bone konsiderinte êion ni nun ankaü komprenas, ke lia eksterordinara malbona aspekto, lia pretekstita spiritkadukeco kaj la fakto, ke li ne rekonas siajn amikojn, devus jam tiam informi nin. Sed ni havis aferon kun majstro-trompisto, tio estas nia senkulpigo. Kiam ni vidis sur la vaporsipo, ke li portas sian dekstran manon en tuko, momenton mi ekpensis — rilate al la mortigo en Menton — jen viro, kiu kelkatempe malhavas la uzadon de sia dekstra mano. Sed mi tuj forjetis la eblon, kiun tiu penso al mi vidigis: Unue, êar estis tro sensence kredi, ke Lordo Lidderdale faris murdon, due, êar la tagon antaü la murdo mi renkontis lin ankoraü kun sana dekstra mano, kaj estis neeble, ke persono kun ankoraü tute neekzercita mano, kun tiel nomita jus ekuzata maldekstra mano povus fari ekpuson tiel firman kaj fortan kiel tiun, kiu faligis la viktimon en Nice. Tamen mi rimarkis, ke ankaü vin li ne tuj rekonis, WUlyl"

Mi tute ne estis tion rimarkinta.

„Li ne salutis vin antaü ol vi etendis al li la manon kaj tiam li ne diris vian nomon, nek kiam li prezentis nin al Lordo Lowden. Nur kiam vi mem al tiu konigis vian nomon, li ankaü poste noinis vin sinjoro Hendriks.'*

„Efektive, vi akre observadisl"

Sluiten