Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dojn kaj denove ekparolis pri la akcidento de lia mano. Se lia maldekstra mano estus farinta la fatalan ekpuson — verdire la ideo estis tro freneza! —, li eble konfuzigus. Tio tarnen ne okazis; li respondis êiujn demandojn korekte kaj klare. La pridemandado de la butlero ne sciigis ion novan. Gi nur informis min pri unu afero, kies gravecon mi nur poste komprenis: pri la granda scivolemo de la nova cambristo Robertson. Kontraüe la mallonga interparolado kun S-ro Humphrey Warner, la sekretario, estis plej grava!"

„Mi memoras pri gi ne muite pli ol pri via demando, cu li satas viskion kun sodakvo!"

„Mia demando estis iomete alie redaktita, Willy. Sed antaü ol mi informos vin pri tio, mi devas unue al vi sciigi du malkovrojn, kiujn mi faris dum la interparolado. Lordo Lidderdale II farigis pro mia abrupta demandmaniero iom incitita kaj en tiu ekscitita animstato li senkonscie fingroludis kun faldtrancilo, prenita de la tablo. Kaj li tion faris per sia maldekstra mano. Cu vi sentas la gravecon de tio, Willy? Persono, kiu dum interparolado senkonscie fingroludas kun ia objekto, tion faras per la dekstra mano. Se la dekstra mano estas en tiu moment© ne uzebla, U tarnen ne uzas la maldekstran, se li ne estas maldekstramana. Malklara konjekto de la vero min ekposedis. Pli grandan klarecon mi nur estis ekhavonta en tiu sama vespero, kiam mi trankvile pripensis la aferon. La viro volis sajnigi sin Lordo Lidderdale. La simüeco estis forta sed Lidderdale II estis maldekstramana. Li komprenis, ke oni nepre tion rimarkos. Tial li elpensis tiun akcidenton de sia dekstra

Sluiten