Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derdale II kaj kiu estas lia viktimo. Kun la portreto de la mortigito en mia poso mi decidis eltrovi, cu gi estas efektive tiu de la cambristo Robertson kaj do unue iri al Stockton Court

Kiam mi prenis tiun decidon, Willy — inter la adiaüo de Lordo Lidderdale kaj la momento, kiam ni ree estis sur la strato — mi ekhavis du ideojn. Unue: persono, kiel Lordo Lidderdale II, kiu sendube komprenas, ke via kaj mia promenado sur tiu ci tero estas por li daüra dangero, certe estas sufice senskrupula por per ia rimedo plimallongigi tiun promenadon. Ni estus pleje sirmitaj, se li tute ne konjektus, ke ni estas sur la spuro de la vero. Por rilate al tio tute trankviligi lin mi decidis, Willy, uzi vian heipon."

„Dankon" — mi diris iom ofendetite.

„Ne forgesu, ke tio estis ankaü por vi la plej sekura*) vojo" — rediris G.G. ,Jic la plej senkonscienca murdisto ne estas tiel sensaga por nebezone fari murdon. Dum Lidderdale II ne dubas pri tio, ke ni kredas lin Lidderdale I kaj ke ni staras sur kontraüaj postsignoj, ni estus relative sekuraj. Tial mi igis lin la tria en nia ligo.

„Kun mi kiel „go-between" **); ree dankon pro la honorol"

„Vi estas sufice naiva „go-between", Willy! Sed mi jus diris, ke mi havis do ideojn. Jen la dua: se Lidderdale estus tiel ruzega, kiel mi kredis lin, li devus kompreni, ke mi iros al Stockton Court. Se li ne estus tiam devigita (kial, mi poste rakontos) li

*) sendangera. **) ligstreko (angle).

Sluiten