Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edith?" — mi demandis laü la iom stranga esprimmaniero de mia amiko.

„Si konis ilin ambaü" — respondis li. „Si ec kredis ankoraü koni ilin ambaü, kiam unu jam delonge estis senviva. Sed tion mi esperas tuj al vi rakonti. La historio, en kiu ni partoprenas, estas tre malsimpla, Willy. Vi devas min lasi rakonti gin laü la sinsekvo, kiun mi kredas plej bona."

Mi deziris nenion alian kaj diris tion.

„Nu, Willyl" — daürigis G.G. „Mi esperas, ke vi nun komprenas, kial mi iris al Stockton Court kune kun vi. Duope ni estis pli sirmataj ol unuope. Krome ekde la komenco mi persone volis vin irigi la vojon plej sendangeran por vi kaj por mi, nome tiun de absoluta nesciado de la rolo, kiun ludas Lidderdale. Mi vin konas, Willyl Vi estas honesta kaj impulsema kaj vi ne povas kasi viajn impresojn; via vizago estas malfermita libro en kiu povas legi ciu, al kiu ne tute mankas rimarkpovo. Lidderdale II devus legi en gi plenan fidon je Ha lojaleco, nenian dubon pri ha persono kaj la kiel eble plej grandan konfidon al nia tria ligano. Plue li devus kredi, ke mi en tiu afero donis al vi mian plenan konfidon kaj pro via naiveco li devus konkludi la mian. Tio ankaü okazis guste tiel gislaste, kvankam la afero iomete komplikigis pro

via kaj lia hm hm.... malsimileco — aü pli

bone simüeco de opinio rilate al Lady Maüd."

„Dio, G.G.1 Cu vi do scias cion?!" — mi ne povis ne diri.

„Mi jam diris, Willy, ke via vizago estas malfermita libro. Ankaü mi kuragis legi en gi." — Li silentis momenton; poste li daürigis kun granda seriozeco en

Sluiten