Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stockton Court) kien persono iras, eventuale kiu li estas. Tre grava."

„La bandagita brako estus bona rekonilo" — diris mi.

„Ho vel Nun vi pruvas, ke ankaü Homero kelkfoje dormetas. Vi tarnen scias, ke mi ne kredas je la vundo de Lidderdale kaj do komprenis, ke lia dekstra brako en la Graflando Durham estas en plej bona stato. — Mi do sciis, ke cirkaü noktomezo S-ro Jenkins estas ce la tanfielda stacidomo kaj mi tuj povis gratuli min pro tiu certeco. Car, kiel vi scias, la servisto revenis el Tanfield kun la sciigo, ke iu persono estis steliranta sur la terenoj de Stockton Court"

„Sendube mi tion scias" — mi diris. „Mi bone memoras, ke post tiu sciigo via kapo faris la karakterizan skueton."

„Via rimarkpovo farigas dangera" — diris G.G. iom akre, êar aludo al lia „plej granda peko" kiel detektivo êiam iomete malbonhumorigis lin. Cu vi tiam faris pluajn rimarkojn?"

Mi kapneis.

„Mi miras pro tio, Willy!" — li daürigis. Ekde la mOmento, kiam la butlero faris sian rakonton, mi rimarkis, ke Lady Edith kvazaü kusas sur turmentegüo. Nur kun granda peno Si povis sin estri kaj mi ne facüe forgesos la malesperan timon en Siaj okuloj. Si kaj mi estis la solaj, kiuj en la apero de tiu vagulo vidis pli ol nesignifan okazon. Mi pro la konata kialo, Willy. Sed si ? La unuan montron, kiun mi ekhavis rilate al la kialo de Sia timo, vi donis al mi, Willy, per la rakonto de via nokta renkontigo kun Si."

„Mi ne komprenas, kian montron vi per tio ekhavis."

Sluiten