Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Mi ekhavis pli ol unu. Unue estis klare, ke sia rakonto pri la motivo de sia veno en la mangejon estas elpensajo. Kiam juna fraülino estas sufice kuraga por nokte eliri el sia êambro kun revolvero en la poSo por esplorrigardi, êar si aüdis pasojn en la domo kaj renkontas sufice nekonatan gaston de sia

patro Si aü kredas lin la entrudulo aü tuj de-

mandos lin, êu ankaü li aüdis ion neordinaran kaj eble faras saman ekskurson, kian Si mem faras. — Tarnen Si agas tute alie. Si diras sufice neordinaran akran rimarkon, Sajnas apenaü aüdi vian respondon, kiu — „passez-moi le mot" *) — estis simple impertinenta kaj tiam tre nerva eligas sian rakonton, tute ne demandante kion vi verdire estas serêanta. Tio estis la unua montro, Willy. La dua estia, ke Si vin petis silenti pri via renkontigo, kiun peton vi kavalire plenumis, feliêe esceptante min. Kial tia mistereco? Se vi povas trovi motivon en la de Si rakontita historio, vi estas pli intehgenta ol mi La tria montro estis, ke Si volis vin reteni, kiam vi estis enironta la parkon. Kian utilon gi povus doni al Si se vi ne heipus min. Si ne povis scü, ke mi ne bezonas vian heipon; kaj Sia maltrankvileco pri vi tarnen ne povis

esti tiel granda. Se Si estus estinta Lady Maüd "

„Neniajn malspritajojn, G.G.!" — mi diris. „Mi sekvas viajn klarigojn kun granda atento, sed Ui estas plej interesaj, kiam vi ne klopodas diri Sercajojn."

„Dankon, Wüly, mi tion memoros — nun atentul Reveninte en niajn cambrojn post la malsukcesa eksknrso en la parko, ni trovis la portreton malaperinta. *) pardonu al mi la vorton (france).

Sluiten