Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiam mi vin demandis, kiuj sciis pri nia nokta promenade- kaj vi respondis: Lordo Stockton kaj Lady Edith; mi krome aldonis la butleron. Sed, mia knabo, cu vi ne komprenas, ke Lady Edith estis la sola, kiu sciis, ke ankaü vi estas elirinta, la sola do, kiu sciis, ke neniu estas en niaj cambroj." „Do vi pensis ?"

„Mi pensis (nun mi scias, Willy!), ke Lady Edith estis la sola, kiu sciis, ke pro la foresto de ni ambaü la okazo sin prezentis forpreni la portreton. Tiam mi ekpensis, ke ni aüdis la pordon de la apuda êambro fermigi, guste post kiam mi instigis vin gardi la portreton kiel fidela gardisto kaj al vi rakontis, ke mi estis entreprenonta noktan ekskurson. Mi komencis kredi, ke Lady Edith nin subaüskultis."

„Sed kial?" — Kaj kiel si enigis en la slositan êambron?"

„Je via unua demando vi poste ricevos la respondon, Willy. Rilate al la dua: la sekvantan tagon, kiam vi estis en Londono, mi havis amikan babiladon kun la butlero. Li al mi rakontis interalie, ke li havas duplikaton de êiuj slosiloj en la domo; Ui estas formetitaj en bela sranketo de kiu li, Lordo Stockton kaj Lady Edith havas po slosUo. La viro estis tre fiera, êar oni montris al li tian fidon. — Jen la respondo al via dua demando, WÜly!"

Mi devis konsenti, ke tia respondo sufiêas. * * *

Ekbruliginte novan cigaron G.G. daürigis: „La sekvantan matenon, muite pli frue ol mi atendis, mi ricevis telegramon. Vi gin akceptis por mi, Willy, kaj vi estis treege scivola scü la enhavon. Tial

Sluiten