Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al unu konato la nomon de la alia, kiam ili kune lin vizitas. Tio okazis, kiam Lidderdale II diris „Lowden" al Lordo Ruthven. Gi estis troigita ruzajo, kiu pro tio farigis malruzajo. Nun sendube vi aukaü tion sentas, Willyl"

La akcento sur la vorteto „nun" ne placis al mi, do mi ne respondis.

„Vi havigis al mi ankoraü alian sciigon tre gravan" — li daürigis. „Vi vidis dikan, junan viron, unue, kiam vi forlasis la domon de Lidderdale, poste ce la tanfielda stacidomo. Vi kredis, ke tiu junulo honoras vin per sia ceesto. Vi efektive bone observis, sed via dedukto estis erara. Mi sendis al S-ro Jenkins telegramon, petante lin observadi Lordon Lidderdale, kaj se vi bone rememoros, vi konkludos, ke vi vidis lian diketan figuron nur tiam, kiam Lordo Lidderdale estis en la proksimeco. Guste tial via sciigo estis plej grava: vi vidis lin en Tanfield, tio montris al mi, ke la viro, kiun li observadis ree estis survoje al Stockton Court. Kaj tiun fojon mi estis certa, ke liaj iradoj estas sekvataj.

„Dum via foresto, Willy, mi ankaü ne forfusis mian tempon. La juvelstelo êe Lady Edith kaj Lady Maüd donis al mi muitan laboron. Vi scias, ke mi pridemandis la tutan geservistaron kaj êiujn domanojn. Nur Lady Edith senkulpigis sin pro malsaneto. Mi tre bone povis kompreni tion, se mia konjekto, ke si Judas strangan rolon en la cirkaü ni okazantaj mistera joj, estas prava. Kial si ludis tiun rolon mi ne sciis, sed tarnen mi estis konvinkita, ke Si agas kontraü sia volo."

G.G. momenton silentis kaj fikse rigardis antaü

Sluiten