Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XX1Ï

La Rakonto de G.G. (daürigo)

Malliberejo kaj Jugisto

G.G. sencindrigis sian cigaron. Li incite longe silentadis, êar mi konfesas, ke mi estis scivola. Fine li parolis:

„Vi ne estas la unua, Willy, kiu subaüskultis interparoladon inter Lady Edith kaj Lordo Lidderdale II. S-ro Jenkins jam antaüe tion faris. La grava diferenco — escepte ke li subaüskultis intence kaj vi okaze — estis jena: kiam Jenkins aüskultis, Lady Edith sciis kun kiu Si parolas; sed kiam vi aüdis Sian pasian alvokon al la helpo de Lordo Lidderdale, Si lin kredis la viro, kiu li sin Sajnigis, nia Lordo Lidderdale!"

„Tarnen tio estas preskaü nekredebla!" — mi diris.

„Kontraüe, Willy! Tio estas tre bone kredebla; vi poste mem tion vidos. En êiu okazo, nelonge post Ia fino de nia dua vespermango en Stockton Court Lady Edith eniris la parkon, sola kaj envolvita en vasta mantelo. Tie Lidderdale II atendis Sin kaj Si al li transdonis malgrandan paketon. HJ nur intersangis kelkajn vortojn:

Li: Mi ja sciis, ke vi estos prudenta.

Si: Mi vin malbenas kaj malestimas min mem.

Li: Nun mi vin atendas en Londono, alie

Si: Ne minacu! Mi ja scias, ke mi devas obei vin, gis

Sluiten