Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Li: Gis....?

Si: Gis mi estos vin mortiginta! Li: Atendante tion ne forgesu rebonigi, kion vi fusis.

Si subite sin turnis kaj foriris. Li ne faris klopodojn por sekvi sin, sed ridis mallaüte. — Tia, Willy, estis la raporto de S-ro Jenkins kaj mi faris el gi miajn konkludojn. S-r0 Jenkins, pro sia bona kaj singarda laboro, estas muite utilinta al mi."

„Ke Lady Edith efektive veturis Londonon tarnen estis via laboro, G.G." — mi rimarkigis.

„Certe, en la tiama stato de la aferoj tio estis la sola maniero keikan tempon forturni de Si la dangeron. Ne forgesu, Willy, ke Lidderdale II, kontraüagate, certe estus plej dangera. Kaj cetere, en Londono ni povus observi ilin ambaü kaj tio plifaciligus la esploron. Sendube vi jam komprenas, ke en la paketo sin trovis la Stelitaj juveloj, pri kiuj mi jus parolis."

„Si do mem ilin forprenis!"

„Jes, sub la premo de la plej fortaj minacajoj. Sed tion vi poste aüdos. En tiu vespero, reveninte en niajn cambrojn ni trovis la perdigintan portreton sur la kamenkadro. Vi memoras, kion tiu beleta êamforistino al ni rakontis pri gia retrovo. Cu vi tiam ne rememoris, ke Lordo Lidderdale la antaüan tagon antaüdiris ion tian?"

„Verdire, mi ne plu pensis pri tio."

„Mi tarnen, Willy! Ekde la unua momento mi miris, ke tia ruzega viro faris ion, tiel absolute neutilan kaj krome dangeran, kiel la Stelon de la portreto, êar li tarnen devis scü, ke mi povus ekhavi tiom da ek-

Sluiten