Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen direktilo. Cu tiu vojago efektive estis tiel urga?"

„Tre urga, mia knabo, gi devis klarigi al mi multon nekompreneblan kaj precipe la personon de la murdito en Menton."

„Kiel vi sciis tion antaüe, G.G.?" — mi demandis.

„Cu mi devas revivigi vian memoron?" — respondis G.G. kaj ree eligis el la neelcerpebla paperujo telegramon. Efektive mi jam sciis la enhavon.

„Olivier kun Robertson logas tie ci, hotelo Metropole." Gi estis la telegramo el Moskvo, kiun li al mi montris dum mia dua vizito en Stockton Court.

„Vi ne komprenis, kial tiu telegramo estis la komenco de nia sukceso. Tarnen nenio estas pli simpla. Ni jam sciis ekde longe, ke al cambristo de Lordo Lidderdale ne estas Robertson, sed ni sciis ankaü, ke li povis sajnigi sin Robertson, Car li tute konis liajn vivcirkonstancojn. Li do nepre estis bona konato de Robertson. Mi tuj sendis nian portreton kune kun letero al Moskvo. Tio okazis vendrede; marde mi jam ricevis telegramon: jen gi estas!"

Mi legis: „Portreto estas mia kuzo Charles Bowman. Estis, kiam mi forlasis Anglujon, mallibereja gardisto en A. Havis tiam lip-kaj vangharojn!" Subskribo: „Robertson."

„Nun vi ankaü eble komprenas, Willy, kial Lordo Stockton diris al vi, ke la portreto similas al persono, kiun li konas. Estas akcepteble, ke Bowman kelkafoje vizitis sian kuzon en Stockton Court kaj ke Lordo Stockton tiam lin vidis. Kelkaj homoj neniam forgesas vizagon, kvankam Ui ne plu memoras, kie Ui gin vidis."

Mi konsentis, ke la afero nun al mi estas klara.

Sluiten