Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kun alia ekzemplero de la portreto mi do ekvojagis al A. Kun la direktoro de la malliberejo mi navis longan interparoladon. Mi ne lacigos vin per detala raporto pri gi, Willy, mi nur rakontos kion mi malkovris. Charles Bowman efektive estis mallibereja gardisto en A. La 25an de Februaro oni lin eksigis pro ebrieco kaj ekde tiu tempo oni neniam plu aüdis pri li. En la posttagmezo de la 17a de Februaro, nelonge antaü lia eksigo, li mortpafis malliberulon, kiu estis forkurinta kaj kiun li trovis vaganta en la proksimeco de la malliberejo. La nomo de tiu malliberulo estas James Standerton kaj lia alnomo manchestera Pimmy. — Legu ci tiujn eltrancajojn el la „Times", Willy, kaj vi sendube rememoros tiun aferon."

Li trans donis al mi la du eltrancajojn, kiujn mi presigis kiel antaüparolon de ci tiu rakonto.

Kiam mi ilin finlegis, U daürigis:

„Mi ankaü kunprenis portreton de Lordo Lidderdale, la vera, Willyl kiu antaü nelonge estis presita en la „Graphic" *) okaze de lia elekto kiel prezidanto de iu industria entrepreno. Tiun portreton la direktoro rekonis kiel tiun de manchestera Jimmy, kvankam li ne komprenis, kial lia portreto aperis en gazeto kaj krome kun la aspekto de gentilhomo. Cetere mi eksciis ankoraü du gravajn detalojn. Unue, ke manchestera Jimmy estis maldekstramana; due, ke li estis kondamnita pro ripetfojaj juvelsteloj. Vi vidas, Willy, ke la afero eklumigis."

Mi respondis, ke la lumo min ankoraü iom kapturnigis.

*) Angla revuo.

Sluiten