Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„La afero do estis tia," G.G. klarigis: „Mallibereja gardisto mortpafas forkurintan malliberulon kaj nelonge poste estas eksigata. Poste li reaperas kiel cambristo de Lordo Lidderdale II kaj en Menton li mortas en tragedia maniero, dum lia mastro estas en la proksimeco. Lidderdale II estas maldekstramana, ne tuj rekonas siajn amiko jn kaj akceptas stelitajn juvelojn: Lidderdale I ne estas maldekstramana kaj sendube viro, kies nomon oni opiniis super êia suspek to. Konkludo: Lidderdale II estas manchestera Jimmy, Lidderdale I estas anstataü manchestera Jimmy mortpafita kaj enterigita!"

„Terura historio!" — mi diris. „Kompatinda Lidderdale."

„Jes Willy, estas treege tragedie, ke la bona kaj nobla homo tiel mortis!" — Li silentis momenton kaj poste daürigis priafere: „Nun restis ankoraü la demando:

Kiu estas tiu manchestera Jimmy? La nomo, James Standerton, ne helpis min. Mi jam diris al vi, ke mi ne kredas hazardan similecon. Cu do ekzistis parenceco inter li kaj Lordo Lidderdale? Por esplori tion mi ekvojagis al Manchester. La proceso kontraü Jimmy okazis tie, sed mi devis esti tre singarda pro

pro Lady Edith. Pro bonvolo de la aütoritatuloj

la dokumentoj rilate al la proceso estis metataj je mia dispono. Ili al mi sciigis nenion novan. Mi hezitis konfidi miajn konjektojn al la advokatoj kaj jugistoj, kiuj pritraktis la aferon. Tarnen la maljuna jugisto Johnson, kiu estis elparolinta la verdikton, estis mia bona konato. Sed jam depost kelkaj jaroj li ne plu logas en Manchester kaj nun guas merititan ripozon

Sluiten