Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eri bele arangita vilao sur la insulo Wight Mi do forveturis al Wight Vi nun ne plu miros, Willy, ke mi tiel longe forrestis."

-Ne" — mi diris. „Sed dume êi tie povus okazi komplikajoj."

„Efektive" — li konsentis. „Tarnen mi «iam telegrafe interrilatis kun S-«> Jenkins kaj sciis êion, kio okazis. Mi trovis la maljunan sinjoron sur Wight en la plej bona sano. Kiam mi rakontis la kialon de mia veno, li konsternigis. „Mi pensis, ke tiu malfelica afero delonge estas forgesita" — H diris. „Mi ne eligos unu vorton pri gi."

Mi do havis grandan penon por ekparoligi lin. Fine nur helpis absoluta malkaseco de mia flanko."

„La honoro de du familioj dependas de la afero, mia tuj agema juna amiko" — li diris. „Tarnen mi volas al vi sciigi êion, êar mi komprenas, ke tiu honoro nun estus en dangero, se mi ne parolus." „Jen kion mi eksciis, Willy: „La nomo de James Standerton efektive estas James Standerton Whyman. Standerton estas antaünomo, originele la familia nomo de lia patrino; vi scias, ke en Anglujo oni ofte aldonas la patrinan nomon. Li estas gemelo de Lordo Lidderdale, kies familia nomo shnple estas Whyman. La ambaü fratoj tiel forte estis simüaj, ke multfoje oni prenis unu por la alia. Ekde sia junago James estis malhonorajo por la famüio. Jam kiel dektri-aü dekkvarjara knabo li Steletis. Estante pli aga, li faris suldojn, drinkis, ludis, unuvorte êiurilate agis malbonege. Kiam li estis dudekjara lia patro al li malpermesis reveni en la gepatran hejmon. Li indülgadis la filon gis kiam li

La Viro el Francujo 13

Sluiten