Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne plu povis. La maljuna sinjoro estis parenca al la plej aristokrataj familioj en Anglujo. Li estis tre fiera, sed ne posedis grandan kapitalon. Pro la monforfusado de sia filo James li mem sin trovis en malfacilajoj. Li jam ne povis pagi liajn suldojn, do la filo ne muite êagrenigis pro la rompo inter li kaj lia familio. Li malaperis kaj kelkajn jarojn oni ne aüdis pri li. En tiu tempo anstataü malbona li farigis malbonega. Fine li reaperis en Manchester, kie li sub la nomo manchestera Jimmy komandis Stelistbandon, kiu precipe celis Steladon de juveloj. Oni lin kaptis dum tre impertinents stelo, okaze de kiu maljuna vidvino estis murdita. Oni konjektis, ke li mem estas la murdinto. Alpremita al la muro li konfesis al sia advokato, kiu li estas kaj tiu advokato informis lian dunaskitan fraton (lia patro jam estis mortinta). Vi komprenas, Willy, ke oni faris êion por malhelpi skandalon. S-"> John Whyman, la posta Lordo Lidderdale, estis same fiera kiel lia patro. Ripetfoje li jam vane klopodis retrovi sian fraton. Nun li sukcesis en tiaj teruraj cirkonstancoj. Li parolis kun jugisto Johnson, kiu estis elparolonta la verdikten, sed tiu ne povis lin helpi. Tiam okazis io neatendita."

G.G. silentis momenton; mi vidis, ke li estas kortuSita kaj mi jam konjektis ke nun Lady Edith estas ekaperonta sur la sceneja.

„Iun tagon jugisto Johnson ricevis visiton de ekstêrordinare bela juna virino, la malpli juna filino de lia amiko Lordo Stockton Si venis al li, êar en sia malespero Si ne plu vidis savon. Si rakontis al li veran tragedion: Antaü kelke da jaroj Si konatigis kun James Standerton Whyman okaze de êasado en

Sluiten