Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derbyshire. Li estis nur dudekjara kaj ankoraü ne malpaciginta kun sia patro. Lia fikonduto, kiu tiam ankoraü kiel eble plej muite estis kovrata per ama mantelo, estis ankoraü malmulte konata kaj lia afabla vizago kaj agrablaj agmanieroj al li havigis multajn

amikojn kaj amikinojn. Lady Edith estis tiam

ankoraü juna; si estis pasia kaj obstina. Sia karaktero jam enhavis la germojn de postaj forto kaj sendependeco, sed la energio kaj sinregeco tiam malestis por la pasion fari prudente, kaj la obstinecon persisteco kaj pacienco. Si donis al la bela junulo, kiun Si fidis, sian tutan koron, kaj la fripono faris el tio rimedon por ekhavi monon. Pretekstante, ke lia patro trovas lin tro juna por edzigi, sed precipe, ke Sia patro al Si neniam permesos edzinigon kun li, êar Si povus fari muite ph brilan, li sin efektive igis cedi (Si estis juna kaj senpripensa!) al liaj petoj sekrete geedzigi. Ce ni en Anglujo (sufice hontinde) io tia estas tre facila. Ekde tiu tempo James Standerton konsideris Sin sia bankiero, kiu al li havigis monon. Si estis heredinta malgrandan kapitalon: gi malaperis en senfunda puto. Tro malfrue la juna virino komprenis, ke Si farigis viktimo de senkonscienca fripono, kiun Si vidis nur, kiam li bezonis monon.

Si logis, kiel antaüe, en Stockton Court 6e siaj gepatroj, kiuj ne sciis la edzinecon de sia filino. Multaj taügaj edzecaj aspirantoj sin prezentis, sed Si senkompate rifuzis je granda malkontenteco de Sia patro. Pro tio ke James Standerton degeneradis, Si 6iam pli timadis, ke Siaj gepatroj malkovros la veron. La iom post ioman forfuSadon de Sia kapitalo, kiun Si mem administradis, Si povis nur kun granda peno kaSi

Sluiten