Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antaü sia patro. Sed kio okazos, kiam gi tute estos forelspezita?

„Guste tiam venis la krizo. James Standerton estas maüiberigita. Gis tiam li ne sciigis sian edzecon al Lordo Stockton: li ne bezonis tion fari, car lia edzino sufice provizis Hn je mono kaj li ne Satis nebezone enigi en malfacüajojn. Krome li timis, ke Lordo Stockton postulos eksedzigon kaj li tute perdus sian rajton je la rifia familio. Sed kiel ektimis Lady Editih; Si legis la nomon de James Standerton en Jurnaloj kaj komprenis Êion. Tiu viro, monfalsisto, stelisto, eble murdisto povus senespere kompromiti Sin kaj Sian familion. Pro sia malespero Si iris al la jugisto, Johnson, bona amiko de Sia patro, kaj plorante lin petegis savi Sin kaj Sian familion de malhonorigo.

„Jugisto Johnson ne sciis, kion fari. Fine kun Sia konsento li rakontis Êion al S-~ John Whyman, kiu poste kune kun Lady Edith havis konferencon kun la advokato, kiu defendis la krimulon. Kiel mi jam diris, oni forte konjektis, ke Standerton ankaü faris la murdon. Li mem tre timis esti akuzata pri murdo: evidente lia konscienco ne estis trankvüa kaj li atendis pligravigajn atestojn pri murdo, unuvorte, li havis grandan timon, ke pendigilo lin minacas. Tiam li solene juris, ke, se oni ne kulpigos lin pri murdo, li ne konigos sian veran nomon, nek sian rilaton kun Lady Edith. Kaj efektive oni sukcesis forturni tian akuzon, kvankam la glavo de Damokleso Êiam restis pendanta super lia kapo, se eble iam li rompus la promeson.

„James Standerton estis do kondamnata al dekkvin-

Sluiten