Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

capitro xxin

La Rakonto de G.G. (daürigo) Al la Vero

„Rememorante, kion mi jam al vi rakontis" — daürigis G.G., „vi ne malfacile trovos la klarigon de tio, kio al vi restis malluma rilate al la okazintajoj dum mia foresto.

„James Standerton stelis la juvelojn de Lady Ackland, li — sed ne Lordo Lowden — post la fino de la festo havis kun si interbabiladon en Siaj privataj cambroj. Si ciam havis en sia koro al Lordo Lidderdale (la vera) ian — cetere sufice naivan — preferon kaj kompreneble Si kredis, ke Standerton estas Lidderdale. La postulojn de la konvencio kaj dececo Si neniam muite atentis kaj tiel Si donis al la Stelisto okazon esplori la terenon de la estonta Stelo. S-ro Jenkins tiun nokton sekvis lin de la domo de Lady Ackland al lia logejo kaj poste li iris hejmen (eê detektivo bezonas dormon). Li dormis kiel Stono, kiam la rompStelo okazis. Se vi volas ekscii kiel mi sciigis, ke Standerton restis 6e Lady Ackland, mi nur bezonas diri, ke hieraü — antaü la vizito 6e nia amiko — mi havis kun tiu sinjorino konfidencian interparoladon. Mi kompatis sin, Willy! Si maldolce ekploris, kiam Si eksciis, ke Lordo Lidderdale ne plu vivaa."

„Cu Si scias, kiu estas Standerton?" mi demandis.

Sluiten