Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

faras, Willy, kiam bona konato estas savata el granda dangero? — Oni malpezigite spiras, oni gojasl — Kontraüe Lidderdale kolerigis, insultis la policon kaj nur regajigis, kiam vi al li rakontis la fabelon (vi faris tion komisie, Willy, do vi ne bezonas riproêi vian konsciencon) ke oni lin igis esti libera nur por sekvi liajn iradojn."

„Pro kio oni do liberigis lin?"

„Mi ja diris, Willy, ke mi intervenis. Mi vidis la sciigon pri la aresto de Lowden en la jurnaloj, kiam mi estis sur Wight. De tie mi sendis longan telegramon al S-r0 Jenkins, kiu kun tiu telegramo sin anoncis êe la polico. Sub la firma kondico, ke — en la intereso de la afero — oni ne entreprenu ion, antaü ol mi estus kolektinta la bezonatajn pruvojn kontraü Lidderdale II kaj antaü ol mi estus reveninta, li rakontis al la policestro, kiu estas la viro, kiu sin nomas Lidderdale. Ekde tiam tiu êi staris sub observado de la polico, kiam S-ro Jenkins devis ripozi kaj mi estis certa, ke oni nenion faros sen mi. Tio estis necesa, êar mi volis mem gardi la interesojn de Lady Edith Lordo Lowden do estis liberigata, kvankam oni ankaü lin ankoraü observadis.

„Reveninte el Wight mi tuj iris al la domo de Lordo Stockton. La maljuna sinjoro min akceptis gentile sed malvarme. Li ree estis inklina informi la policon kaj daüre lacigis sian cerbon pro la strangaj cirkonstancoj en kiu la stelo en Stockton Court okazis. Tiam mi surprizis lin per la sciigo, ke mi mem jam informis la policon. Krome mi ankoraü pli mirigis lin rakontante, ke tiun vesperon mi, maskvestite kaj akompanate de amiko, vizitos lian feston. Kelkaj

Sluiten