Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XXIV

La Rakonto de G.G. (daurigo)

La Leteroj de James Standerton

Keikan tempon ni ambaü silentis. G.G. ree estis tre kortusita. Li ekstaris, ekpasis tien kaj reen kaj residigis.

„Willyl" — li diris, „êu la demando ankoraü ne venis al vi, kial James Standerton ne forsavis sin antaüe? Li estis rabinta grandan kaptajon je la valoro de multaj dekmiloj da sterlingaj funtoj kaj certe li ne povis atendi, êiam reprezentadi la personon de Lordo Lidderdale. Li nepre êiam devos sentadi, kvankam ne vidante tujan dangeron, ke demaskigo minacas êiun momenton. Ruza krimulo, kiel li, ci-tiurilate ne havas iluziojn. Cu vi neniam pensis pri tio, Willy?"

Kun malagrabla sento mi devis konfesi, ke mi tiel malmulte êion pripensis. Car — mi ne volis mensogi kaj tial mi diris, ke ciuj tiuj malkovrajoj tro muite surprizis min por doni al mi la tempon ilin pripensi.

„Vi pravas", diris G.G. êi-tiufoje sen ia mokemo. „Sed min tiu demando ofte okupis. Pro tio tuj post kiam mi komencis malfidi la viron, mi igis lin observi. Li ne devis forkuri.

„Sendube jam delonge li estus forsavinta sin kun sia akirajo, se ne retenus lin alia afero. Cu vi komprenas mian intencon, Willy?" Lia subita pasio

al Lady Maüd! Viro kun lia karaktero povas malfactie

Sluiten