Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lasi ion, kion li deziras, kaj rilate al virino la plej ruza krimulo perdas sian singardemon. Sajne James Standerton estis sufice freneza por kredi, ke daürigante la trompadon — almenaü daürigante gin sufice longe — li povos gajni la amon de Lady Maüd. En tio vi estis malhelpajo, sed provizore li ne kredis vin granda dangero, kvankam vi fuSis Üan humoron: li kredis la klasdiferencon inter vi kaj Lady Maüd tro granda por serioze maltrankviligi pro tio. Muite pli granda estis la malhelpajo de lia sekreta edzeco kun Lady Edith. Tuj kiam li havis la okazon forigi tiun malhelpajon, li gin kaptis.

Jen kio okazis en tiu nokto en la domo de Lordo Stockton: Cirkaü duono post noktmezo Lidderdale II nerimarkate — almenaü tion li kredis — forlasis la festsalonojn. Kredante, ke oni ankoraü havas fortan suspekton kontraü Lordo Lowden, li decidis kun diabla ruzeco tion profiti. Ne penante kasi sin li iris en la vestejon, prenis la surtuton kaj capeion de Lowden, — la capelo, kiel vi scias, estas siaspece unika — kaj promenetis tra la longa malsupra koridoro. Mi lin sekvis singarde, gis li suriris la malantaüan stuparon; tiam mi venis por preni vin, Willy. Dume Standerton, suprenirante, evidente maskis sin per masko kaj falsa barbo kaj forigis la bandagon de sia mano. Mi eksciis, ke en Stockton Court li ciam sin montris kun tiu barbo. Krome la falsa Lordo Lidderdale havis bandagitan brakon, dum la brako de James Standerton estis en bona ordo, do ne estis mirige, ke Lady Edith kredis, ke ekzistas du personoj. Cetere, ankoraü pli granda simüeco ne estus iginta Sin suspekta, êar Si sciis, kiel eksterordinare forta estis la simileco

Sluiten