Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mia tuta rakonto estis amasigo de senmotivaj konjektoj, belete intermiksitaj kun falsa logiko."

Ho ve! Mia malsargigo venis tro frue.

„Kial vi al li faris tiun rakonton?" — mi demandis.

„Sen ia dubo li malfidis min" — respondis G.G. „Tarnen mi nepre bezonis lian plenan fidon, car.... car li propravole devos etendi al mi la manojn, Willy."

„Kaj tiuj krimulaj manoj....?" „Vindistinfabelo, mia karal Cetere, gi bone efikis: James Standerton etendis al mi ambaü siajn manojn!" * * *

La fajro de lia rakonto estingis la fajron de lia cigaro. Reboniginte tiun mankon li ekapogis la dorson en sia braksego, nenion parolante. Mi same silentis, penante ree travivi cion, kion mi aüdis. Kelkaj mallumaj punktoj restis ankoraü kaj mi jam estis petonta klarigojn, kiam G.G. mem plenumis mian deziron.

„Mi legas en la malfermita libro, Willy, ke vi ne estas ankoraü tute kontentigita" — li diris. „Unue vi eble volas scü, kio efektive okazis inter Lady Edith kaj James Standerton ekde lia forkuro el la malliberejo. Si malkase informis min pri êio kaj konsentis, ke mi informu ankaü vin!

„James Standerton forkuris nokte inter la 9a kaj la 10a de Februaro kaj la 17an de Februaro oni mortpafis Lordon Lidderdale. Nelonge poste Lady Edith ricevis leteron de la viro, kiun Si plej muite timis. Li sciigis al Si en sufice lakona maniero, ke li estas libera kaj baldaü venos al Si. Li intencas uzi sin en kelkaj

La Viro el Francujo 14

Sluiten