Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tagon Si ricevis duan leteron de James Standerton. (Mi vidis, kiam tiu letero estis jetata en la leterkeston, Willy). Li sciigis, ke verSajne detektivo estas venonta al Stockton Court kaj li komisiis al Si bone atenti, kion tiu diros kaj faros. Li mem atendos Sin nokte je duono de la unua en difinita loko en la parko por priparoli kun Si kelkajn detalojn. Si zorgu, ke li estu avertata, kiam eble minacos ia dangero: tio estas je Sia propra intereso, êar se la polico lm kaptus, li estus devigata paroli. Fine ankoraü minaco, se okaze Si ne venus en la parkon je duono de la unua!

„Kion Si devis fari? Pri unu afero Si ne dubia: tiu detektivo ne devas surprizi kaj kapti lin, êar tiam li parolus kaj êio malsekretigus. Tial Si subaüskultis nin, Willy. Tial, aüdinte, ke mi estas ironta malsupren je duono de la unua, Si iris tra la mangejo eksteren por averti lin. Li dankis sin pro Sia bona intenco dirante, ke li ja zorgos pri si mem Li rakontis al Si en kiaj liaj operacioj Si devos helpi lin. Li intencis labori sur la antaüa tereno de siaj laboroj, la Stelado de juveloj. Unue Si devis havigi al li siajn proprajn juvelojn kaj tiujn de sia fratino. Li revenos post du tagoj por preni ilin; li komprenas, ke Si bezonas keikan tempon por lerte prepari la aferon. Cetere Si devas zorgi, ke Sia patro eklogu en sia londona domo, kie Si plue povos servi al li en la maniero, kiun li poste al Si sciigos. Li aldonis la plej terurajn minacojn. Do, se li estos kaptata, Si pagos la koston. Lady Edith decidis, sub la influo de liaj minacaj vortoj fordoni la juvelojn. Si promesis renkonti lin post du tagoj en la sama loko. Tio efektive estis la plej pru-

Sluiten