Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li ordonis al Si remeti Ja stelitan portreton en mian cambron: la forpreno estis stultajo. Li mem al si priskribis, kiel êi plej bone povus rebonigi la eraron kaj poste si plenumis tiun konsilon laülitere. Vi jam scias, Willy, ke vespere si portis al li la juvelojn. La malmultaj vortoj, kiujn ili tiam intersangis, nun ankaü sendube al vi estas klaraj. Poste si remetis la portreton en mian cambron.

„Kiam la familio Stockton estis en Londono, Lady Edith skribis al Lordo Lidderdale. Si petis lian heipon, kaj vi parte aüdis ilian interparoladon, Willy. Si ree ricevis leteron de Standerton nur la vesperon antaü la vesperfesto êe siaj gepatroj. Ci estis longa skribajo, en kiu li ordonas al Si steli por li la juvelojn de la virinaj gastoj. Li detale priskribas, kiel si devus agi por jeti kulpon sur la servistojn. Li finas per la vortoj, ke, kvankam Si lin ne vidas, li tarnen ceestos por observi Sin. En la vespero Si ricevis la letereton, kiun vi poste donis al mi, kaj kies enhavon vi nun certe komprenas, Willyl

„Si decidis peti la konsilon kaj heipon de Lordo Lidderdale. En la komenco de la vespero Si, kiel gastiga filino, ne povis forlasi la festsalonojn. Tial Si petis sian kredatan protektanton veni en Sian cambron je duono de la unua.

„Anstataü vidi sian heiponton, Si vidis eniri sian persekutanton.

„Mi ne scias, êu li jam tiam intencis mortigi Sin. Ciuokaze li jam faris siajn preparajojn: la pikilo en la smeraldo enhavis fortan venenon, kiu preskaü tuj kaüzas morton, ne lasante ian postsignon. Sendube Sia decida rifuzo helpi lin en liaj krimaj faroj lin

Sluiten