Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matenon je la sesa ree ekstaros garde. Momenton antaü la fino de sia gardotempo Bowman enkontrabandis la uniformon kaj la du slosilojn tra la fenestreto, kiu trovigas en êiu celpordo. Kiam lia kolego venis por sangi la gardon, ili trairis, laü instrukcio, ambaü partojn de la koridoro por, rigardante tra la fenestretoj, vidi Êu Êio estas en bona ordo. La lastan fojon tiam oni vidis la malliberulon Standerton en lia Êelo. Poste oni Sovis lian vespermangon tra la fenestreton.

„La postan matenon je la sesa — estis ankoraü mallume — Standerton, vestita per la uniformo, la du Slosilojn en sia poso, staris preta por provi la forkuron. La viro, kiu nokte staris garde, estis postene Êe la angulo inter la du partoj de la koridoro, kiam la peza pordo Êe la fino malfermigis kaj Bowman eniris la koridoron, reslosinte la pordon laü la regulara instrukcio. Li, iomete lamante, trairis la koridoron al la atendanta viro. „Cu via piedo ne estas en ordo?" — tiu demandis. „Jus pusinta al la akra rando de la fera pordo" — li respondis. „Lasu min sidi momenton sur via sego, gi baldaü pasos." Li lamiris laülonge de la Êelo de James Standerton kaj eksidis sur sego Êe la angulo.

„Okaze de la gardsango denove ambaü gardistoj devis kune kontroli ciujn celojn. La viro, gardinte la tutan nokton, deziris dormi. Li jam pasis al la fino de la koridoro, kiu faras rektangulon kun tiu en kiu estis la Êelo de Standertom: la kontrolado Êiam komencigis per la unua Êelo ce tiu flanko. Dum li malrapide iris tra la koridoro, la dorson turninte al la loko kie Bowman sidis, tiu ekstaris rapide, faris

Sluiten