Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mallongan frapon sur la celpordo de Standerton, forSovis la riglilon kaj turnante la angulon, Sovire sekvis sian kolegon en la alia koridoro, el kiu oni ne povis vidi la pordon de Standerton.

„La kontrolado komencigis, sed malrapide progresis, êar Bowman multfoje devis apogi sin kontraü la muro pro la dolora piedo. Dume James Standerton rapide malfermis la pordon de sia êelo kaj post si ree fermis kaj riglis gin. Li iris al la fino de la koridoro, tie malslosis la feran pordon, gin reslosis kaj staris en la vestiblo. Tiu estis per kelke da elektraj lampoj duone lumigata. Du gardistoj sidis en angulo, duone donnante. DJ apenaü vidis la kredatan kamaradon, kiu rekte tra la vestiblo paSis al la pordo: la gardisto, kiu nokte staris garde, êiam post la sango povis iri duonhoron eksteren por iomete refresigi antaü ol enUtigi. Do ne estis strange, ke gardisto forlasis la konstruajon. '

„Elirinte eksteren James Standerton trankvüe promênis al la malantaüa flanko de la konstruajo. Tie je kelka distanco pasas la vojo de la urbo B. al A. kaj nelonge post la sesa êiun tagon tie preterkuras aütobuso. Kiam mallibereja gardisto havas forpermeson, li ordinare forveturas per tiu aütobuso al A. Ne estis do okulfrape, ke ankaü tiun tagon tio okazis. Post duonhoro James Standerton eniris la êambron de la fratino de Bowman. Si atendis lin kun varma taso da kafo, êar Sia frato petis Sin gastigi lian kolegon, kiu havas forpermeson. Krome li trovis tie tutan civilulan vestajaron, tiel ke Ü per la vagonaro de la oka horo kiel neofica civitano de Anglujo forveturis el la stacidomo de A. La fratino estis tro malsprita

Sluiten