Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sub tiu nomo. La advokato, kiu antaüe defendis lian fraton kaj ankaü Jugisto Johnson skribis al Lordo Lidderdale, Ui estas la solaj (krom Lady Edith), kiuj scias, ke Standerton estas la frato de Lordo Lidderdale. Standerton mem ricevis tiujn leterojn kaj ilin forbruligis.

„Post kelke da tagoj la gardisto Bowman, kiu havis permeson iri al A, revenis ebriega en la malliberejon, almenaü li sin sajnigis tial Li estis eksigata kaj tuj vojagis Londonon.

„Tio okazis laü la planoj, elpensitaj de la friponoj: Bowman, kiel eble plej multon ekscios pri la kutimoj kaj vivmanieroj de Lordo Lidderdale. Por tio li devus iamaniere ekinterrilati kun ties butlero. Por lin erarigi kaj samtempe por esti sirmata, kiam oni informigus pri li, li faris falsajn skribatestojn. La kuzo de Bowman, James Robertson estis dum multaj jaroj cambristo ie Lordo Stockton kaj poste ekservis êe S-ro Olivier, kiu neniam estas en Anglujo. Bowman konis detale liajn cirkonstancojn kaj decidis sin sajnigi sia kuzo. Tiel la butlero estus kontenta, se li postulus skribatestojn kaj — êar la atestoj grandparte estis konformaj al la vero — la trompado ne facüe malsekretigus.

„Charles Bowman do sin anoncis êe la butlero de Lordo Lidderdale kaj la du friponoj ree havis sukceson, êar evidentigis, ke Lordo Lidderdale guste serêas novan êambriston. Kion Lordo Lidderdale II al ni rakontis pri tio, estis tute vera, li eksciis pri tio de Bowman, kiu siavice eksciis gin de la butlero. Krome Bowman eksciis, ke Lordo Lidderdale, irante al A, kredigis al la butlero, ke li estas ironta

Sluiten