Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

por nelonga tempo al Brighton kaj kompreneble li tuj mformis sian amikon Standerton pri tio. — Tiu ci dume sin kasis en Londono. Bowman estis doninta al li kelke da mono, por ke li povu dece sin vesti kaj sufice mangi. Tuj kiam Bowman estis preparinta la aferon ce la butlero, James Standerton aperis unuafoje sur la scenejo kiel Lordo Lidderdale. Li venis en sian domon je vesperigo; kun eksterordinara brutaleco li venlos Ciujn malfacilajojn de sia pozicio kaj havis eft, pro la butlero, en ties êeesto interparoladon kun Charles Bowman, kiu finigis per la dungo de^la lasta sub la nomo James Robertson. En tiu vespero li skribis sian unuan leteron al Lady Edith. La sekretarion (vi memoras, Willy, tiun knabinecan vireton) li komisiis nuligi êiujn liajn kunvenojn kaj aliajn devojn; B igis sin doni la ceklibron kaj unuafoje subskribis per la nomo Lidderdale (li konis tiun subskribon kaj antaüe diligente ekzercis sin por gin imiti). Tiam li foriris la sekvantan tagon kun sufice da mono en sia poSo al la Riviero. Charles Bowman devis plenumi sian taskon, antaü ol James Standerton povus publike aperi en Londono kiel Lordo Lidderdale. Standerton jam vizitis la Rivieron en sia junago. Monte Carlo lin allogis kaj ü ne havis kaüzon kredi, ke tie H estos en pli granda dangero ol alfloke. Li do iris al Nice por prepari sin al la rolo, kiun li baldaü devos ludi."

Sluiten