Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

unua interparolado en la domo de Lidderdale mi hazarde unue demandis pri la butlero, antaü ol mi demandis pri la antaüa vivo de Robertson. Certe James Standerton timis kontraüparoli la vortojn de rbutlero, kiam li nun elpensus alian rakonton pri la histono de Robertson. Li do devis paroli pri la skribatesto de Lordo Stockton, kvankam U antaüvidis, ke sekve de tio mi veturos al Stockton Court Feliêe mi baldaü povis kvietigi lin pere de vi, Willy. Vi ja rakontis al li, ke mi ne publikigos la portreten, sed vi ne diris, ke mi telegrafis al S-~ OUvier en Moskvo. Tial li kredis, ke mi ne malkovris kaj versajne ne malkovros ion. Tio estis necesa por via kaj mia sendangereco, sed precipe por eltrovi la viron el Francujo.

GG. nun estis je la fino de sia rakonto. Almenaü ciuj mallumaj punktoj, kiuj restis por mi en la historie de la lastaj semajnoj, estis klarigitaj. Mi sentis grandan kaj sinceran admiron al la maniero, en km mia amiko pritraktis kaj malvolvis tiun komphkitan

aferon. . , ,

Geoffrey" — mi komencis el plena koro, „se gi ne" estas indiferenta al vi esti laüdata de mallerta amatoro, kia mi estas, mi volonte volas espruni al

vi mian plej grandan admiron "

Per energia gesto Ü min süentigis. f „Mi dankas pro viaj bonaj mtencoj, Wüly — n diris, „sed mi deziras nenies admiron, car en êi tui afero mi ne povas admiri min mem.... vi scias kial! Kaj krome.... ni jam ne atingis la ffaon. Cu vi n komprenas. Willy, ke Lady Edith ankoraü ne estas ekster dangero?"

Sluiten