Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donis matenjurnalon. Mi legis:

La pasintan nokton James Standerton, la stelteto kaj murdisto, kiu dum kelka tempo vivis inter ni kiel Lordo Lidderdale, faris sinmortigon en la malliberejo. Por tio li uzis antikvan ornamajon, ne facetitan smeraldon, ore kaditran, kun eligebla piküeto, kiu enhavis fortan venenon, tiel ke piko aü gratajo per gi jam kaüzas morton. Evidentigis, ke tiu ornamajo devenas de la juvelstelo 6e Lordo Lowden kaj estas la sola objekto, kiu ne estas retrovita inter la kaptajo de James Standerton, tiel ke oni' kredis, ke U vendia aü perdis gin. Sendube U tarnen gin kunprenw. iel kasitan inter Uaj vestoj. La fakto, ke 1*J™ilo mem acetis laü falsa kuracistrecepto la subtilefikan venenon fie apotekiato en.... strato, same kiel la fakto, ke li kunprenis la ornamajon en la malliberejon, montras üan intericon okaze de malkovrigo fan memmortigon." L _m

Mi rigardis mian amikon. Li estis ciam ankoraü

pala kaj maldolÊa. . .

Xid tiu smeraldo venis en lian êelon? — nu aemandis, kvankam mi bone aciis la respondon al tiu

demando. ,. , ^

G.G. fikse rigardis min momenton. Tiam li levis

la sultrojn. . „ ..

„Pripensu vian jugon kaj ne jugu tro rapide — u

diris.

„Do vi " , . , ,

Denove U rigardis min, kapjesis kaj dins nur au

vortojn: „Lady Edital"

Kaj li rapide forlaais la cambron.

Sluiten