Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moerdijkkanaal. Wil men inderdaad de verdragen van 1839 als verouderd beschouwen en een rechtvaardige nieuwe regeling maken, dan zou het juist zijn, om Nederland van een onredelijk servituut te ontheffen en dat geheele servituut af te schaffen. Door zich tot een royale verbetering van den bestaanden vaarweg, ja zelfs tot een plan-Van Konijnenburg bereid te verklaren doet Nederland al veel meer dan men er redelijkerwijze van hopen, laat staan verlangen kon. De hooggeroemde geest van toenadering zou eerder moeten meebrengen, dat men in België dit eerlijk erkende, dan dat men er steeds maar voortgaat met te trachten, aan Nederland zooveel mogelijk van zijn rechtmatig bezit af tfc nemen, en met name ermee doorgaat, op hoogen toon een Moerdijkkanaal te verlangen, waarop België niet de geringste aanspraak kan maken en dat een doodelijke bedreiging zou beteekenen voor de Nederlandsche havensteden, die Veel meer dan de Belgische van den Rijnhandel afhankelijk zijn.

Thans nog iets over de politieke zijde van het Moerdijkkanaal. Sedert zijn ontstaan is België's streven geweest, om zich voor wat het trekken van voordeel uit den Rijn betreft, naast Nederland te dringen. Het stuit daarbij natuurlijk op Nederlandschen tegenstand, want er is geen enkele reden Waarom Nederland zijn rechten en bezittingen aan België zou moeten afstaan. België probeert nu om met behulp van bondgenooten Nederland klein te krijgen. Zoo was het in

Sluiten