Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een brochure van Ach. Rotsaert.

De heer Achilles Rotsaert, den lezers van het Dagblad van Noordbrabant welbekend, heeft een brochure het licht doen zien over „Onze (d,wx België's) zee- en binnenvaartgeschUlen met Holland".

In zijn voorwoord verklaart hij, een toenadering tusschen Nederland en België van harte te wenschen, maar deze „kan slechts bepaald tot stand komen als de oorzeken der wrijving verdwijnen. Zij zijn echter weinig gekend".

Het laatste is niet juist, en die oorzaken zijn zóó simpel, dat het werkelijk niet noodig is om daarover een brochure te gaan schrijven. Voor den wereldoorlog hebben Nederland en België zooal geen hartelijke, dan toch correcte betrekkingen met elkander onderhouden. Sedert 1919 zijn die betrekkingen verre van hartelijk, en bij tijden niet eens correct geweest. Deze verandering vond haar oorsprong in het feit, dat men in België de kans schoon achtte om zich, met behulp van machtige böndgenooten, ten koste van Nederland te verrijken. Deze op machtsvergrooting gerichte, aan Nederland vijandige politiek, waarbij het aanvankelijk om gebiedsvergroóting ging, thans vooral om concessies met betrekking tot de waterwegen gaat, heeft een verwijdering bewerkt, welke nog steeds voortduurt, en die ook niet zal ophouden, vooraleer

Sluiten